POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez RSA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu www.rsapolska.pl nabywców towarów i usług oraz odbiorców informacji handlowych.
1. Informacje ogólne
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez RSA POLSKA spółka z o.o. zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
Ochrona danych odbywa się zgodnie z regulacjami RODO a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

2. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest RSA POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie . adres: Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000954794 (dalej Administrator).
W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych możecie się z nami kontaktować:
– pod adresem e-mail na adres: info@rsapolska.pl
– korespondencyjnie na adres Administratora.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie dane są przetwarzane?
Państwa dane obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, PESEL, numer i seria dowodu osobistego przetwarzamy w celu:
a) sprzedaży samochodów i części zamiennych, oraz obsługi procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy. W zakresie w jakim Państwa dane osobowe znajdą się w dokumentach księgowych, będą one przez nas przetwarzane w celach i granicach wynikających z ustawy z dnia 19 września 1994 r. o rachunkowości. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Państwa dane możemy przetwarzać również w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) naszych produktów i usług. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.
b) wysyłki newslettera (tj. informacji handlowych). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody.
Dane osobowe zostały nam przekazane przez Państwa dobrowolnie. Niepodanie wymaganych przez nas danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie sprawi, że nie będziemy mogli zrealizować zamówienia, innych usług oraz wysyłać newsletter.

Dane pozyskiwane poprzez logi serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony www.rsapolska.pl i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

4. Kto może mieć dostęp do Państwa danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do Państwa danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy i współpracownicy. Dostęp do Państwa danych osobowych mają również nasi partnerzy, z którymi współpracujemy takie jak firmy świadczące usługi księgowe, firmy świadczące usługi informatyczne, firmy kurierskie, dostawca usług hostingowych oraz podmioty obsługujące płatności elektroniczne.

5. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Administrator  będzie przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres konieczny do spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że możemy przechowywać Państwa dane osobowe przez uzasadniony okres . W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do wypełnienia zobowiązań administratora przed organami administracji państwowej . Państwa dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez Państwa zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.

6. Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych mogą być nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi, działające na naszą rzecz firmy marketingowe, informatyczne, kurierskie i obsługujące system płatności.

7. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Co do zasady nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane do podmiotów powiązanych z Administratorem (dostawców pojazdów i części) , których siedziby znajdują się w EOG w celu realizacji uprawnień gwarancyjnych.

8. Polityka bezpieczeństwa, czyli jak chronimy Państwa dane:
a) Szanujemy Państwa prawo do ochrony prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
b). Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie, jak również w korespondencji e-mail wysyłanej na adresy firmowe w domenie @rsapolska.pl są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
c) Komputery na które przychodzi Państwa korespondencja elektroniczna i serwery na których przechowywane są Państwa dane posiadają szereg zabezpieczeń obejmujących m.in. zabezpieczenie urządzeń w zamykanych pomieszczeniach dostępnych jedynie dla osób uprawnionych do przetwarzania danych, stosowanie haseł zabezpieczenia , stosowanie licencjonowanego i aktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz zapór sieciowych, stosowanie licencjonowanych systemów operacyjnych oraz oprogramowania do obsługi poczty elektronicznej, zabezpieczenie komputerów przed niepowołanym podglądem ekranu przez osoby nieuprawnione ( polityka czystego ekranu)
d) Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora albo podmioty, które dane przetwarzają w oparciu o zawarte przez Administratora umowy o powierzeniu przetwarzania danych, obligujące partnerów do zachowania należytego poziomu zabezpieczenia danych.
Administrator deklaruje, że wdrożył wszystkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych osobowych, które przetwarza, a także by zapobiegać ich utracie, modyfikacji i/lub dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

9. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Waszych danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Wam prawo do:
1) dostępu do Państwa danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2) żądania Sprostowania (poprawienia) danych;
3) żądania usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4) Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych);
5) Przeniesienia danych do innego administratora.
6) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@rsapolska.pl

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

10. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo że przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

11. Czy Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie, profilujemy Państwa danych osobowych ani nie zamierzamy w inny sposób podejmować decyzji dotyczących Państwa preferencji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

12. Polityka cookies
Strona www.rsapolska.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą: adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze strony a dane są wykorzystywane jedynie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące typy plików cookies:
– „niezbędne” – pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
-“bezpieczeństwa” – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
-„wydajnościowe” – pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
– „funkcjonalne” – pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Matomo Analytics:
Ta witryna nie wykorzystuje plików cookie do śledzenie i analizy ruchu w witrynie i jest w pełni zgodna z RODO. Usługą wykorzystywaną do analizy strony internetowej jest Matomo.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony przetwarzania danych osobowych. Komunikat o ewentualnym uzupełnieniu lub zmianie Polityki Prywatności zamieszczany będzie na stronie www.rsapolska.pl